FR | NL

Waarborg :

De waarborg bedraagt 30 keer de dagelijkse prijs van de huisvesting, exclusief toeslagen.
Die waarborg wordt bij een particuliere of openbare kredietinstelling naar keuze geplaatst.

Ofwel betaalt de bewoner ons voor zijn aankomst het bedrag van de waarborg en ondernemen wij samen met hem de nodige stappen om die som op een individuele rekening op diens naam te zetten met de mededeling “waarborg voor vorderingen ten gevolge van de volledige of gedeeltelijke niet-naleving van de verplichtingen door de bewoner".
De interesten op dat gestorte bedrag worden gekapitaliseerd ten voordele van de bewoner.

Ofwel wordt een waarborg van de financiële instelling naar keuze van de bewoner geleverd. 

Er wordt geen enkele waarborg geëist indien het gaat om een kort verblijf van minder dan 3 maanden.

Na afloop van de overeenkomst wordt de waarborg vrijgegeven ten gunste van de bewoner of diens rechthebbenden zodra alle sommen zijn betaald die krachtens de huisvestingsovereenkomst zijn verschuldigd. De waarborg kan ten vroegste 30 dagen na het definitieve vertrek uit de kamer worden vrijgegeven.